Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

1.Úvod

1.1 Zavazujeme se chránit soukromí návštěvníků a zákazníků našich webových stránek; v těchto zásadách vysvětlete, jak budeme spravovat vaše osobní údaje.

1.2 Tyto zásady platí v případech, kdy jednáme jako správce údajů ve vztahu k vašim osobním údajům. Jinýmislovy, kde určujeme účel a prostředky zpracování těchto osobních údajů.

1.3 Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies". Pokud tyto soubory cookie nejsou nezbytně nutné pro poskytování našich webových stránek a služeb, požádámevás o souhlas s používáním souborů cookie při první návštěvě našich webových stránek.

1.4 V této politice označení "my","nás" a"naše" odkazuje na KREŽ, s.r.o.. Další informace o nás naleznete v části 13.

2. Jak používáme vaše osobní údaje

2.1 V tomto oddíle 2 jsme uvedli:

a) obecné kategorie osobních údajů, které můžeme zpracovávat;

b) účely, pro které můžeme zpracovávat osobní údaje; a

c) právní základ pro zpracování.

2.2 Můžeme zpracovávat údaje o používání našich webových stránek a služeb ("údaje o používání"). Údaje o používání mohou zahrnovat vaši IP adresu, zeměpisnou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, referenční zdroj, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty webových stránek, jakož i informace o načasování, frekvenci a způsobu používání služby. Zdroj dat o využití je náš sledovací systém pro analýzu. Tyto údaje o používání mohou být zpracovávány za účelem analýzy používání webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování je souhlas.

2.3 Můžeme zpracovávat informace o vašem účtu ("informace o účtu"). Informace o vašem účtu mohou obsahovat vaše jméno a e-mailovou adresu. Zdrojem informací o vašem účtu jste vy. Údaje o účtu mohou být zpracovávány za účelem provozování našich webových stránek, poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti našich webových stránek a služeb, udržování záloh našich databázía komunikaces V ami. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi Va námi a/ nebo přijetím kroků k vaší žádosti o uzavření takové smlouvy.

2.4 Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakémkoli dotazu, který nám poskytnete ohledně zboží a/nebo služeb ("údaje o dotazech"). Údaje z dotazů mohou být zpracovávány za účelem nabízení, prodeje a prodeje příslušného zboží a/nebo služeb. Právním základem pro toto zpracování je souhlas.

2.5 Můžeme zpracovávat informace týkající se našich vztahů se zákazníky, včetně kontaktních údajů zákazníků ("údaje o vztazích se zákazníky"). Údaje o vztazích se zákazníky mohou zahrnovat vaše jméno, zaměstnavatele, pracovnípozici nebo roli, kontaktní údaje a informace obsažené v komunikaci mezi námia námi nebo vašímzaměstnavatelem. Zdroj údajů o vztazích se zákazníky odvás nebo vašehozaměstnavatele. Údaje o vztazích se zákazníky mohou být zpracovávány za účelem správy našich vztahů se zákazníky, komunikace se zákazníky, vedení záznamů o těchto sděleních a propagace našich produktů a služeb zákazníkům. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich vztahů se zákazníky.

2.6 Můžeme zpracovávat informace týkající se transakcí, včetně nákupů zboží a služeb, které jste s námi uzavřeli, a/nebo prostřednictvím našich webových stránek ("transakční údaje"). Údaje o transakcích mohou zahrnovat vaše kontaktní údaje, údaje o kartě a podrobnosti o transakci. Údaje o transakcích mohou být zpracovávány za účelem dodání nakoupeného zboží a služeb a vedení řádné evidence těchto transakcí. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo přijetím kroků na vaši žádost k uzavření takové smlouvy a našich oprávněných zájmů, a to řádné správy našich webových stránek a podnikání.

2.7 Informace, které nám poskytnete, můžeme zpracovávat za účelem shromažďování našich e-mailových oznámení a/nebo zpravodajů ("údaje o oznámení"). Komunikační údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání příslušných záznamů a/nebo informačních bulletinů. Právním základem pro toto zpracování je souhlas.

2.8 Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete ("korespondenční údaje"). Korespondenční údaje mohou obsahovat komunikační obsah a metadata související s komunikací. Naše webové stránky generují metadata související s komunikací prostřednictvím kontaktních forem webových stránek. Korespondenční údaje mohou být zpracovávány za účelem komunikace s Vami a vedení záznamů. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a podnikání a komunikace s uživateli.

2.9 Vaše osobní údaje obsažené v těchto Zásadách můžeme zpracovávat, pokud je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně ochrana a prosazování našich zákonných práv.

2.10 V případě potřeby můžeme zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje obsažené v těchto Zásadách za účelem získání nebo udržení pojistného krytí, řízení rizik nebo získání odborného poradenství. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná ochrana našeho podnikání před riziky.

2.11 Kromě konkrétních účelů, pro které můžeme zpracovávat osobníúdaje uvedené v tomto oddíle 2, můžeme v každém případě zpracovávat i jakékoli osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné ke splnění zákonné povinnosti, které podléháme, nebo k ochraně našich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzickéosoby.

3. Poskytování osobních údajů jiným

3.1 Vaše osobní údaje můžeme sdělit našim pojistitelům a/nebo odborným poradcům, pokudje to přiměřeně nezbytné pro účely získání nebo zachování pojistného krytí, řízení rizik, získání odborného poradenství nebo stanovení, vymáhání nebo obhajoby právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimo soudním řízení.

3.2 Finanční transakce související s našimi webovými stránkami a službami jsou zpracovávány našimi poskytovateli platebních služeb, PayPal. Údaje o transakcích sdílíme s našimi poskytovateli platebních služeb pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování vašich plateb, vrácení těchto plateb a řešení stížností a otázek týkajících se těchto plateb a náhrad. Informace o zásadách a postupech ochrany osobních údajů poskytovatelů platebních služeb naleznete v https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full. 3.3 Kromě konkrétního zveřejnění osobních údajů obsažených v tomto oddíle 3 můžeme vaše osobní údaje zveřejnit, pokud je takové zpřístupnění nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme, nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby. Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním nebo mimosoudním řízení.

4. Uchovávání a výmaz osobních údajů

4.1 Tento oddíl 4 stanoví naše pravidla a postupy uchovávání údajů, abychom zajistili, že budeme dodržovat své zákonné povinnosti týkající se uchovávání a výmazu osobních údajů.

4.2 Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účel, nemusí být uchovávány déle, než je pro tento účel nebo pro tyto účely nezbytné.

4.3 Vaše osobní údaje budeme uchovávat takto:

a) údaje o transakcích a korespondenci se uchovávají po dobu nejméně dvou let ode dne nákupu a po dobu nejvýše pěti let ode dne nákupu.

b) údaje o účtu se uchovávají po dobu nejméně jednoho roku od data posledního přihlášení a po dobu nejvýše dvou let od posledního data přihlášení.

4.4 V některých případech není možné předem specifikovat doby, po které budou vaše osobní údaje uchovávány. V takových případech určujeme dobu uchovávání na základě následujících kritérií:

a) doba uchovávání osobních údajů bude stanovena na základě zákonných požadavků na archivaci právních dokumentů, jako jsou faktury.

4.5 Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu 4 můžeme vaše osobní údaje uchovávat, pokud je takové uchovávání nezbytné ke splnění zákonné povinnosti, které podléháme, nebo k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby.

5. Změny

5.1 Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

5.2 Občas byste měli zkontrolovat tuto stránku, abyste byli spokojeni s jakýmkoliv změnou těchto zásad.

6. Vaše práva

6.1 Oddíl 6 shrnuje práva,která máte podle zákona o ochraně osobních údajů. Některá práva jsou složitá a ne všechny podrobnosti byly zahrnuty do našich shrnutí. Proto byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů o úplném vysvětlení těchto práv.

6.2 Vaše základní práva podle zákona o ochraně osobních údajů jsou:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz;

d) právo na omezení zpracování;

e) právo vznést námitku proti zpracování;

f) právo na předávání údajů;

g) právo stěžovat si u dozorového úřadu; a

h) právo odvolat souhlas.

6.3 Máte právo potvrdit, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud máme přístup k osobním údajům spolu s některými dalšími informacemi. Tyto doplňující informace zahrnují podrobnosti o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a osobách, které jsou příjemci osobních údajů. Udělení práv a svobod druhých není dotčeno, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie se poskytuje bezplatně, ale za další kopie může být účtován přiměřený poplatek. Ke svým osobním údajům máte přístup https://www.monk-nutrition.cz/moj-ucet/ přihlášení na naše webové stránky.

6.4 Za určitých okolností máte právo na výmaz vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Tyto okolnosti zahrnují: osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvolat souhlas se zpracováním na základě souhlasu; vznést námitku proti zpracování podle určitých pravidel platných zákonů o ochraně údajů; zpracování je určeno pro účely přímého marketingu; osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Existují však výjimky pro právo na výmaz. Obecná vyloučení jsou zahrnuta, je-li zpracování nezbytné: pro výkon práva na svobodu projevu a informací; dodržování zákonné povinnosti; nebo pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6.5 Za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů. Tyto okolnosti jsou: zpochybnili jste přesnost osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale vyloučíte výmaz; již nepotřebujeme osobní údaje pro účely našeho zpracování, ale vy požadujete, aby osobní údaje zachovávají, uplatnily nebo bránily právní nároky; a vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude tato námitka ověřena. Pokud je zpracování na tomto základě omezené, můžeme vaše osobní údaje nadále uchovávat. Budeme ji však zpracovávat odlišně: s vaším souhlasem; zřizovat, uplatňovat nebo hájit právní nároky; chránit práva jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

6.6 Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v jakém je právním základem pro zpracování to, že zpracování je nezbytné pro: plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu jakéhokoli úředního subjektu, který nám byl svěřen; nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme na základě nás nebo třetí strany. Pokud vznesete takovou námitku, přestanemezpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které přesahují vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud je zpracování pro vytváření, výkon nebo obranu právních nároků.

6.7 Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování pro účely přímého marketingu). Pokud vznesete takovou námitku, přestaneme za tímto účelem zpracovávat vaše osobní údaje.

6.8 Abychom zvýšili rozsah, v jakém je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, potřebujeme:

a) souhlas; nebo

b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jste jedním ze smluvníchzávazků,nebo pro přijetí kroků na vaši žádost před uzavřenímsmlouvy a toto zpracování je prováděno automatizovanými prostředky, máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě. Toto právo se však nevztahuje, pokud by to nepříznivě ovlivnilo práva a

6.9 Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně osobních údajů, máte zákonné právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU, kde máte obvyklé bydliště, místo práce nebo místo údajného porušení předpisů.

6.10 Za účelem rozšíření rozsahu zpracování, jako je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů na základě souhlasu, máte právo tentosouhlas kdykoli odvolat. Odstoupením není dotčena zákonnost zpracování před odstoupením od smlouvy.

6.11 Jakékoli svéprávo na své osobní údaje můžete uplatnit písemným oznámením.

7. Osobní údaje dětí

7.1 Naše webové stránky a služby se zaměřují na osoby starší 13 let.

7.2 Pokud máme důvod se domnívat, že osobní údaje o osobě mladší 13 let ukládáme do našichdatabází, tyto osobní údaje vymažeme.

8. Aktualizovat informace

8.1 Dejte nám prosím vědět, zda osobní údaje, které o vás máme, musí být opraveny nebo aktualizovány.

9. Informace o cookies

9.1 Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který odesílá webový server do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor je pak odeslán zpět na server pokaždé, když prohlížeč požádá o stránku ze serveru.

9.2 Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly, ale osobní údaje,které o vás uchováváme, mohou být spojeny s informacemi uloženýmiv souborech cookie.

10. Soubory cookie, které používáme

10.1 Soubory cookie používáme pro následující účely:

a) ověření - používáme soubory cookie k vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek a při navigaci na našich webových stránkách;

b) stav - pomocí souborů cookie nám pomůžeme určit, zda jste přihlášeni k našim webovým stránkám;

c) nákupní košík - během přechodu na naše webové stránky používáme cookies k udržení stavu vašeho nákupního košíku;

d) personalizace - používáme cookies k ukládání informací o vašich preferencích a k přizpůsobení našich stránek za vás;

e) zabezpečení - používáme soubory cookie jako součást bezpečnostních opatření používaných k ochraně uživatelských účtů,včetně prevence podvodného používání přihlašovacích údajů a ochrany našich webových stránek a služeb obecně;

f) analýza - pomáháme analyzovat používání a výkon našich webových stránek a služeb pomocí souborů cookie; a

g) Používáme souhlas se soubory cookie k ukládání vašich preferencí v souvislosti s používáním souborů cookie obecněji.

11. Soubory cookie používané našimi poskytovateli služeb

11.1 Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie a tyto soubory cookie mohou být uloženy ve vašem počítači při návštěvě našich webových stránek.

11.2 Google Analytics používáme k analýze vašeho používání našich webových stránek. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek prostřednictvím souborů cookie. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o používání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na: https://www.google.com/policies/privacy/ .

12. Správa cookies

12.1 Většina prohlížečů vám umožňuje odmítnout přijímat soubory cookie a odstraňovat soubory cookie. Metody jejich implementace se liší podle prohlížeče a verze. Aktuální informace o blokování a mazání souborů cookie však můžete získat prostřednictvím následujících odkazů:

a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome)

b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox)

c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); a

f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Hrana).

12.2 Blokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

13. Naše údaje

13.1 Tato webová stránka je vlastněna a spravována společností KREŽ, s.r.o.

13.2 Naše sídlo je na: SNP 89/175, 06101 Spišská Stará Ves, Slovenská republika

13.3 Můžete nás kontaktovat prostřednictvím:

a) na adresu uvedenou v bodě 13.2;

b) pomocí kontaktního formuláře na stránce;

c) telefonicky na telefonním čísle uvedeném na stránce;

d) e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na stránce.

Menu

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in